HERMES 2.0

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά.
UserName (Latinikoi Xaraktires)
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΑΦΜ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
e-mail
Συνδρομή ενός ημερολογιακού έτους: 60€ (ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται)
Πληρωμή με κατάθεση στην τράπεζα. Αποστέλλεται απόδειξη παροχή υπηρεσιών.
Διάβασα τους όρους και τις προϋποθέσεις και συμφωνώ.


Δεν θα γίνει χρέωση, απλά παραγγελία.
Κάντε κλικ εδώ για να γνωρίσετε την εταιρία μας.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρακαλούμε διαβάστε τους. Είναι πολύ σημαντικοί.


1. Η χρήση του διαδικτυακού λογισμικού Hermes απαιτεί από πλευράς συνδρομητή την πρόσβαση στο internet και τη χρήση ανάλογου υλικού και λογισμικού όπως για παράδειγμα: έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα και οθόνη και έναν browser όπως ο Chrome, Safari κ.λπ. Η απόκτηση των οιονδήποτε μέσων για πρόσβαση και χρήση του λογισμικού Hermes είναι αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή.

2. Η Oxigono PLTD εγγυάται την πρόσβαση στο λογισμικό Hermes μόνο στους ταμειακά ενήμερους στη συνδρομή τους χρήστες, για όσο διαρκεί η επί πληρωμή συνδρομή του χρήστη και εφ'όσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως για παράδειγμα και όχι μόνο: αποτυχία υλικού, διακοπή ρεύματος, φυσικές καταστροφές, πόλεμος κ.λπ.

3. O συνδρομητής οφείλει να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του στο Hermes για την περίπτωση αστοχίας υλικού. H Oxigono PLTD μέσω του προγράμματος Hermes προσφέρει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε PDF. Ο συνδρομητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας και αποθήκευσή του σε ασφαλές μέρος.

4. Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής ο πρώην, πλέον, συνδρομητής δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος, παρά μόνο για να λάβει (κατεβάσει / download) ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του στο Hermes για μια μικρή περίοδο χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ούτε να είναι μικρότερη από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
4.1. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της συνδρομής η Oxigono PLTD έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα του πρώην συνδρομητή. Η διαγραφή θα είναι οριστική και αμετάκλητη.
4.2. Σε περίπτωση επανεγγραφής στο Hermes εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της συνδρομής ο συνδρομητής θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του. Σε περίπτωση επανεγγραφής στο Hermes πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της συνδρομής ο συνδρομητής θα έχει μία καινούρια χρήση του Hermes στην οποία οφείλει να καταχωρίσει εξ αρχής τα όποια δεδομένα επιθυμεί.

5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συνδρομή, δηλαδή σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί τη διακοπή της συνδρομής του πριν από τη λήξη της, η Oxigono PLTD οφείλει να του επιστρέψει μέρος του ανάλογου χρηματικού ποσού ως εξής: Η συνδρομή χωρίζεται σε δώδεκα (12) τμήματα αντίστοιχα μηνών. Ως μήνας ορίζεται η διάρκεια από την ημέρα έναρξης έως και την προηγούμενη ημέρα του επομένου μηνός. Για παράδειγμα αν η συνδρομή ξεκίνησε στις 14/3, ο πρώτος "μήνας" θα είναι από τις 14/3 έως την 13/4, ο δεύτερος από τις 14/4 έως την 13/5 και ου το καθ' εξής. Το κόστος της συνδρομής μείον τον ολικό Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε κατά την αγορά διαιρείται διά του δώδεκα (12) και επιστρέφεται το ποσό από τους μήνες που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μία ημέρα. Για παράδειγμα αν έχουν πληρωθεί 50 ευρώ + 10 ευρώ ΦΠΑ, ο κάθε μήνας επιστροφής κοστολογείται 4 ευρώ και 16 λεπτά. Αν πρέπει να επιστραφούν 2 μήνες επειδή έγινε χρήση 10 μηνών, η Oxigono PLTD θα σας επιστρέψει 8ευρώ και 32 λεπτά.
5.1. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συνδρομή, δηλαδή σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί τη διακοπή της συνδρομής του πριν από τη λήξη της, διακόπτεται άμεσα η πρόσβαση του προγράμματος για τον συγκεκριμένο συνδρομητή. Ο πρώην, πλέον, συνδρομητής οφείλει να υποβάλει ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Επίσης ο συνδρομητής οφείλει να έχει λάβει (κατεβάσει / download) αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του. Η διακοπή της συνδρομής με αίτηση του χρήστη ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του συγκεκριμένου χρήστη. H Oxigono PLTD δεν οφείλει να διατηρήσει το όλον ή μέρος από τα δεδομένα του χρήστη μετά τη διακοπή της συνδρομής με αίτηση του συνδρομητή.

6. Η καταχώριση των δεδομένων στο πρόγραμμα είναι αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή. Η Oxigono PLTD οφείλει να προμηθεύσει τον χρήστη με οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος Hermes (π.χ. βίντεο στο youtube). Η Oxigono PLTD δεν έχει κάποια υποχρέωση να επέμβει στο υλικό ή / και στο λογισμικό του συνδρομητή, αν αυτό είναι υπεύθυνο για τη μη πρόσβασή του στο Hermes ή για την προβληματική του πρόσβαση στο Hermes.
6.1. Η γνώση πληροφορικής και χρήσης υπολογιστή είναι απαραίτητη για τη χρήση του λογισμικού Hermes και αποτελεί απολειστική ευθύνη του συνδρομητή. Η Oxigono PLTD δεν φέρει καμιά ευθύνη για σφάλματα ή προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από τη λανθασμένη χρήση του προγράμματος.

7. Ο συνδρομητής είναι απολύτως υπεύθυνος για τον χειρισμό των δεδομένων του κατά τη χρήση του προγράμματος. H Oxigono PLTD ενημερώνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων είναι οριστική και μη αναστρέψιμη.

8. Το τρέχον αντίτιμο της συνδρομής το ορίζει αποκλειστικά και μόνο η Oxigono PLTD. Το αντίτιμο μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η ανανέωση της συνδρομής γίνεται πάντα με το τρέχον αντίτιμο όπως αυτό ορίζεται από το αρμόδιο τμήμα της Oxigono PLTD κατά την ημέρα της ανανέωσης.
8.1. Η ανανέωση της συνδρομής πρέπει να γίνει πριν από τη λήξη της. Αν παρέλθει η ημερομηνία της λήξης χωρίς να έχει γίνει η πληρωμή το σύστημα κλείνει αυτόματα την πρόσβαση στον συνδρομητή που δεν είναι ταμειακά ενήμερος. Η Oxigono PLTD δεν μπορεί να επέμβει στην αυτόματη λειτουργία για λόγους φορολογικούς.
8.2. Σε περίπτωση πληρωμής της ανανέωσης της συνδρομής πριν από τη λήξη, η συνδρομή ανανεώνεται για ένα ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της προηγούμενης συνδρομής.
8.3. Σε περίπτωση πληρωμής της ανανέωσης της συνδρομής μέτα από τη λήξη της και σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, η συνδρομή ανανεώνεται για ένα ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της προηγούμενης συνδρομής χωρίς καμία απώλεια δεδομένων.
8.4. Σε περίπτωση πληρωμής της ανανέωσης της συνδρομής μέτα από τη λήξη της σε περίοδο που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, η Oxigono PLTD διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα του χρήστη για να ελευθερώσει χώρο στον server. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης διαγράφεται από τα αρχεία της Oxigono PLTD και δεν μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του, παρά μόνο να ξεκινήσει μία νέα από την αρχή. Δείτε και το άρθρο 4 και τις παραγράφους του.
8.5. Οι συνδρομές του Hermes είναι ετήσιες. Αν κάποιος συνδρομητής ζητήσει παράταση μικρότερης διάρκειας, θα χρεωθεί το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής για κάθε μήνα.

9. Κάθε πληρωμή πρέπει να γίνεται νομότυπα με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που παραθέτει η Oxigono PLTD στο site αυτό η με e-mail και πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχει ως αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συνδρομητή/τριας και το USER NAME έτσι ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και συνωνυμίες.

10. Η Oxigono PLTD προσφέρει διαδικτυακή βοήθεια για κάθε ενεργό συνδρομητή μέσω Viber και e-mail. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται με σειρά προτεραιότητας και μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, όπως αυτές ορίζονται από τον Δημόσιο Τομέα.
H ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ Oxigono PLTD

Η Εταιρία μας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, πριν από 20 χρόνια στην Αθήνα από τον επιχειρηματία Χρήστο Νικολαΐδη με την εξαγορά της Xpert.gr Software (έτος ίδρυσης 1999).

Οι βασικές της δραστηριότητες είναι η Έκδοση Βιβλίων με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ, η παραγωγή λογισμικού με την επωνυμία Xpert.gr Software και η παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων με την επωνυμία Oxigono PLTD.

Το 2019 έγινε μετεγκατάσταση στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας (μέλος της Ε.Ε.) με το όνομα Oxigono PLTD και με σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της καθώς το πελατολόγιο είχε διευρυνθεί και μαζί με αυτό και οι ανάγκες που έπρεπε να καλύψουμε.

Η έκδοση των βιβλίων παρέμεινε βασική μας δραστηριότητα (oxigono.gr), όπως και η παραγωγή λογισμικού (xpert.gr) και η παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων (oxigono.com).

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες γίναμε ευρέως γνωστoί και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, στα Βαλκάνια, στη Γερμανία και στην Ολλανδία όπου έχουν έδρα πλείστοι των πελατών μας.
CEO της Oxigono PLTD είναι ο Χρήστος Νικολαΐδης.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα info@oxigono.gr, info@xpert.gr.
Για τους συνδρομητές λογισμικού στην Ελλάδα, γραμμή ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - VIBER: 6999533599.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.